Algemene voorwaarden Move For Health

Algemene voorwaarden Move For Health

Bij het lid worden van Move For Health sluit je een overeenkomst met Move For Health. Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de leden en Move For Health. Het lid verklaart zich ontegensprekelijk akkoord met de betaling binnen de 7 dagen na de ondertekening van zijn/haar engagement.

 1. DOEL: Move For Health is een gezondheidsstudio die haar expertise deelt aan haar leden. Onze missie is: ‘De mensen bewust maken van hun slechte gewoontepatronen en hen motiveren en adviseren op een professionele manier om een fit en gezond leven te leiden.”
 2. AANBOD: Voordat je gebruikt maakt van onze diensten kan je vooraf op voldoende wijze kennismaken met de studio en de aangeboden diensten. Move For Health behoudt zich het recht om uurroosters, reglementen en coaches te veranderen.
 3. UITBLIJVEN BETALING:
  1. Wanbetaling tijdens de minimale looptijd: Indien de klant nalaat gedurende de minimale looptijd van de overeenkomst het maandelijkse bedrag gedurende twee maanden te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand, is de overeenkomst rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de klant. Dit wil zeggen dat de klant de engagementsbijdrage van de minimale looptijd van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen vermeerderd met een schadevergoeding van €50 voor de administratieve kosten van Move For Health.
  2. Wanbetaling na de minimale looptijd: In het geval dat de lidmaatschapsovereenkomst maand na maand verlengd wordt en de klant één maand nalaat de engagementsbijdrage te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de klant. Dit wil zeggen dat de klant de onbetaalde engagementsbijdragen tot de datum van de officiële ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen, vermeerderd met een schadevergoeding van €50 voor de administratieve kosten van Move For Health. Move For Health zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen. Dit gebeurt eventueel in samenwerking met derden.
 4. BEVRIEZING: In geval van langdurige verlof, ziekte, zwangerschap, zaken-of schoolverplichtingen kunnen de klanten hun engagement minimum 1 maand en maximum 2 maanden bevriezen, mits voorlegging van een attest of bewijs. Bevriezingen kunnen enkel bij een engagement van 3 maanden. De aanvraag tot tijdelijke bevriezing dient te worden ingediend voor de 25ste van de maand die de start van de bevriezingsperiode voorafgaat. In geval van bevriezing tijdens de minimale looptijd wordt deze verlengd met het aantal maanden bevriezing. Stopzetting is niet mogelijk voor de nieuwe einddatum van de minimale looptijd.
 5. STOPZETTING: Een engagement kan enkel worden stopgezet door het invullen en ondertekenen van een “aanvraag tot opzegging” in de club. Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van 1 maand die ingaat op de datum van het verkrijgen van het schrijven door Move For Health. Gebeurt de opzegging tijdens de looptijd van het engagement, zal er een minimale verbrekingsvergoeding van €50 zijn.
 6. TERUGBETALING: Enkel bij ziekte of blessure en na vertoon van een doktersvoorschrift zal Move For Health het betaalde bedrag door de klant terugstorten op de rekening. Andere redenen zijn niet geldig om terugbetaling te eisen.
 7. GEDRAG: Move For Health verwacht van haar klanten een correct gedrag. Elk gedrag dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de studio of de andere leden worden bedreigd in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk leiden tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst in het nadeel van de in gebreke blijvende klant. Hij/zij zal geen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.
 8. VERZEKERING:
  1. Iedere klant is verzekerd tot een maximum zoals voorzien is in de verzekeringsovereenkomst voor persoonlijke ongevallen. Voor gevallen niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in de dekking wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Move For Health zelf daar niet voor kan worden aangesproken, met uitzondering in geval van haar opzet, haar grove fout of die van haar aangestelden of lasthebbers, zonder daarmee afbreuk te doen aan haar wettelijke aansprakelijkheid.
  2. Noch Move For Health, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de studio. Berg al je waardevolle voorwerpen altijd op in de daarvoor bestemde lockers!
  3. Noch Move For Health, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of ziekte van een klant, zijn/haar kinderen en gasten, optredend op het grondgebied van de studio.
 9. PRIVACYBELEID: Move For Health gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
  1. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Move For Health.
  2. Indien je aan ons jouw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen. Ze worden verwerkt voor het beheer van het klantenbestand. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van marktstudies, om je te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes van Move For Health.
  3. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht van Move For Health en mits een bewijs van identiteit, kan je een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen.
 10. GERECHTSGESCHILLEN: Geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomst en/of de betalingsverplichtingen van de partijen kunnen enkel gebracht worden voor de rechtbanken van Eerste Aanleg te Antwerpen of voor het vredegerecht van Boom. Door middel van bovenstaande afspraken zijn wij in staat de sfeer en de orde te verzekeren die je als klant wenst van onze studio.